പ്രമേഹമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ഇരുപതു മിനിറ്റ് വീതം അധികസമയം

Spread the loveവിദ്യാർഥിക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇളവ് ലഭിക്കുക. Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!