അടിമാലി എട്ടു മുറിയില്‍ ബസ് ബൈക്കിലിടിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രികന് ഗുരുതരം. ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരം.

Spread the love

അടിമാലി എട്ടു മുറിയില്‍ ബസ് ബൈക്കിലിടിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രികന് ഗുരുതരം. ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരം.തെരുവു നായ റോഡിനു കുറുകെ ചാടിയതാണ് അപകട കാരണം

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!