ലക്ഷങ്ങള്‍ തുലച്ച അടിമാലിയിലെ ജൈവമാലിന്യ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചു

Spread the love

മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന്റെ പേരിൽ ബഹുമതികൾ വാരികൂട്ടിയ അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ നിർദേശം നടപ്പായില്ല. പാഴായി കിടക്കുന്നത് 28 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി.

അടിമാലി മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിര്‍മിച്ച മാലിന്യപ്ലാന്റ് പ്രവര്‍ത്തനമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദേശം. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ പദ്ധതി നശിച്ച് കിടക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഇടുക്കി പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

ജില്ലാ ഡയറക്ടർ അടിമാലിയിൽ എത്തി അന്വേഷണം നടത്തി. പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് മതിയായ അളവിൽ മാലിന്യമിടാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കാത്തത്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!