ബൈസൺവാലി ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ഫ്ലാഷ് മൊബ് – VIDEO

Spread the love

ബൈസൺവാലി ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന NSS ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി പൊട്ടൻകാട് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യദിന റാലിക്കു ശേഷം NSS volunteers നടത്തിയ ഫ്ലാഷ് മൊബ് ദേശസ്നേഹത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: