ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കയ്യിലുണ്ടോ? ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗ അനുപാതം അറിഞ്ഞിരിക്കണം; ക്രെഡിറ്റ് സ്കറിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം

Spread the love2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ 62 ദശലക്ഷം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകളുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് 24.50 ദശലക്ഷം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപഭോക്താക്കലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ കുതിച്ചു ചാട്ടം. പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഹോൾഡർമാർ കാർഡുകളുടെ ഉപയോ​ഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടത്. ഓഫറുകളും റിവാർഡും ക്യാഷ്ബാക്കുകളും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ചെലവാക്കാനുള്ള ത്വര ക്രെഡിറ്റ്Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!