കയ്യിൽ കാശിരുന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല; സാമ്പത്തിക ആരോ​ഗ്യത്തിന് ​4 പാഠങ്ങൾ അറിയണം

Spread the loveകാശില്ലാത്തവന് അതിന്റെ ആശങ്ക, കാശുള്ളവർക്ക് പണം കയ്യിൽ നിൽക്കാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അശ്രദ്ധമായി പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് വഴി മാസാവസാനം കയ്യിൽ പണം നിൽക്കാത്ത അനുഭവമുള്ള പലരുമുണ്ടാകും. ഇതിനൊപ്പം വന്നു ചേരുന്ന അത്യാവശ്യങ്ങൾ നേരിടാൻ പലരും വായ്പകളെ ആശ്രയിക്കും. അച്ചടക്കമില്ലാത്ത, ഈ രീതി തുടരുന്നിടത്താണ് സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെയാണ് സാമ്പത്തിക ആരോ​ഗ്യത്തെ പറ്റി മനസിലാക്കേണ്ടത്. ശാരീരിക, മാനസികSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: