കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് വലിയ ഊർജ്ജം പകരുന്ന പദ

Spread the loveകേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് വലിയ ഊർജ്ജം പകരുന്ന പദ്ധതിയാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം എന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് . വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളും വികസിക്കും എന്നും യുവാക്കൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം പിന്നീട് ഉണ്ടാകില്ല , ഇവിടെത്തന്നെ കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതയും ഒരുങ്ങും എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു . അതോടൊപ്പം ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള സർക്കാരാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് , പദ്ധതിയുടെ 80 ശതമാനം പൂർത്തിയായി ,നിലവിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗം മാത്രം നടത്തുന്ന സമരം ആണെന്നും […]Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!