‘കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചില്ല’; സുരേഷ് ഗോപി– News18 Malayalam

Spread the love


കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!