കെഎസ്ആർടിസി പ്രതിസന്ധി; യാഥാർത്ഥ്യമിതാണ്

Spread the love

നിലവിൽ എന്താണ്
കെഎസ്ആർടിസി ?

എങ്ങനെയാകണം
കെഎസ്ആർടിസി ?

കേട്ടറിഞ്ഞതും, പഠിച്ചതും, തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി…*

2023 ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും വരവും,ചെലവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിശദമായി വിവരങ്ങൾ

കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിലവിലെ (ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള) വരവ്,ചിലവ് കണക്കുകൾ ശമ്പളം വൈകുന്നതിൻ്റെനിജസ്ഥിതി*


#KSRTC #CMD #varthakalumvasthuthayum #ksrtcsocialmediacell

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!