ഗൈനകോളജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം: വിജിലൻസ് സംഘം അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ

Spread the love


അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഒ.പി.യിൽ ഡോക്ടർമാർ ഇരിക്കുന്നില്ല, ഗൈനകോളജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല തുടങ്ങിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് സംഘം അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധന നടത്തി. വിജിലൻസ് ഡി.വൈ.എസ്.പി. ഷാജു ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ആശുപത്രിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൈനകോളജി ഡോക്ടറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് നടന്നത്.

വിജിലൻസ് സംഘം അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!