ഇലയും കുലയും ചാക്കോയ്ക്കു വരുമാനം

വാഴകൃഷിയില്‍ ചാക്കോയ്ക്കു നഷ്ടമുണ്ടാവാറില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കുലയ്‌ക്കൊപ്പം ഇലയും വില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ വഴി ഇരട്ടി വരുമാനവും കിട്ടുന്നു. സാധാരണ വാഴകൃഷിയില്‍ കുല മാത്രമാണു വരുമാനം.…

error: Content is protected !!