ഭൂമിയെ പഠിക്കാന്‍ 
10 കിലോമീറ്റർ 
കുഴിയെടുക്കാൻ ചൈന

ബീജിങ്‌ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിക്കാനായി 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുഴിയുണ്ടാക്കാൻ ചൈന. സിൻജിയാങ്ങിലെ തരിം ബേസിനിൽ കുഴിയെടുക്കൽ ആരംഭിച്ചു. ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ,…

error: Content is protected !!