ചിന്നാർ പുഴയിൽ വീണ തൊഴിലാളിയെ അഗ്നി രക്ഷാ സേന രക്ഷിച്ചു.

ഡാം സൈറ്റിൽ നിന്നും ചിന്നാർ പുഴയിൽ വീണ തൊഴിലാളിയെ അഗ്നി രക്ഷാ സേന രക്ഷിച്ചു. അടിമാലി ചിന്നാർ വൈദ്യുതി നിലയത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിനിടെ…

error: Content is protected !!