സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ സലിം കുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ആറാമത്തെ ജില്ല സെക്രട്ടറിയായി കെ സലിംകുമാർ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ സലിം…

error: Content is protected !!