ആലപ്പുഴ ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം: ട്വിൻ ടു ട്വിൻ ട്രാൻസ്‌ഫ്യൂഷൻ സിൻഡ്രോം മൂലം

ആലപ്പുഴ> ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇരട്ടകളായ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾ മരിച്ചത്‌ ട്വിൻ ടു ട്വിൻ ട്രാൻസ്‌ഫ്യൂഷൻ സിൻഡ്രോം (ഒരു കുഞ്ഞിൽനിന്ന് മറ്റേ…

error: Content is protected !!