ജില്ലാ സഹകാരി സംഗമം കട്ടപ്പനയിൽ നടന്നു

സഹകരണമേഖലയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ബോധപൂർവം നീക്കത്തിനെതിരെ ജില്ലാ സഹകാരി സംഗമം കട്ടപ്പനയിൽ നടന്നു. സഹകരണ സംരക്ഷണസമിതിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ പകൽ 10.30…

error: Content is protected !!