വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കും, തട്ടുന്നത് വൻ തുകകൾ, തട്ടിപ്പ് വീരൻ‌ ഒടുവിൽ പിടിയിൽ

കട്ടപ്പന: ടിപ്പർ ലോറിക്ക് പെട്ടി ഓട്ടോയുടെ, മിനി ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന് സ്കൂട്ടറിന്റെ വാഹന ഇൻഷ്വറൻസിൽ തട്ടിപ്പിന്റെ പുതുവഴി തേടി ലക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിയ…

error: Content is protected !!