വിഴിഞ്ഞം സമരം ക്രമസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാകരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി

വിഴിഞ്ഞം സമരം ക്രമസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാകരുതെന്നും  റോഡിലെ തടസങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി. കൂടാതെ  കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി സമരക്കാരോട്…

error: Content is protected !!