സർക്കാർ നൽകിയ മത്സ്യബന്ധനവള്ളങ്ങൾ നീറ്റിലിറക്കി; മന്ത്രി വി അബ്‌ദുറഹിമാൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌‌തു

താനൂർ> സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ മത്സ്യബന്ധനവള്ളങ്ങൾ നീറ്റിലിറക്കി. താനൂർ ഹാർബറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി വി അബ്‌ദു‌റഹിമാൻ…

error: Content is protected !!