വാഹനങ്ങളുടെ യന്ത്രവൽകൃത ഫിറ്റ്‌നസ്‌ പരിശോധന അടുത്തവര്‍ഷം

ന്യൂഡൽഹി ഈ വർഷംമുതൽ ഹെവി– -ഗുഡ്‌സ്‌ വാഹനങ്ങൾക്ക്‌ നിർബന്ധമാക്കിയ യന്ത്രവൽകൃത ഫിറ്റ്‌നസ്‌ പരിശോധനയുടെ കാലാവധി അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബർവരെ നീട്ടി …

error: Content is protected !!