കാലിത്തൊഴുത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് തൂൺ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അഞ്ചു വയസുകാരൻ മരിച്ചു

ആലപ്പുഴ: തൊഴുത്തിന്റെ തൂൺ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അഞ്ചു വയസുകാരൻ മരിച്ചു. മാന്നാർ കുരട്ടിശേരി കോലടത്ത് വീട്ടിൽ ഗൗരി ശങ്കർ (5)ആണ് മരിച്ചത്.…

error: Content is protected !!