ഫ്രാൻസിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 5 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വിസ നൽകും: പ്രധാനമന്ത്രി

പാരിസ് > ഫ്രാൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദപഠനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലോം​ഗ് ടേം പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ…

error: Content is protected !!