ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാറുകളിലെ അധികാര ചിഹ്നങ്ങൾക്കെതിരായ ഹർജി; കേരളാ ഹൈക്കോടതി തള്ളി

ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാറുകളിൽ കൊടിയും സ്റ്റാർ പ്ലേറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എതിരായി സമർപ്പിച്ച പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജി കേരളാ ഹൈക്കോടതി തള്ളി.…

error: Content is protected !!