പാതയോരങ്ങളിലെ ബോർഡുകളും തോരണങ്ങളും അടിയന്തരമായി മാറ്റണം; കർശ നടപടിയുമായി സർക്കാർ 

പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം Source link

error: Content is protected !!