ബൈസൺവാലി ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ഫ്ലാഷ് മൊബ് – VIDEO

ബൈസൺവാലി ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന NSS ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി പൊട്ടൻകാട് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യദിന റാലിക്കു ശേഷം NSS…

error: Content is protected !!