മരിച്ചാലും ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല, അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്; വെള്ളക്കെട്ടിലെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക്

സത്യത്തിന്റെ നിർഭയശബ്ദവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ പടവാളുമായ ദേശാഭിമാനി സിപിഐ എമ്മിന്റെ മലയാള മുഖപത്രമാണ്. 9 അച്ചടിപ്പതിപ്പുകളുള്ള ദേശാഭിമാനി ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അനുമതി പ്രകാരം…

error: Content is protected !!