ഓണസമയത്ത് 9.77 ശതമാനം വർദ്ധന മാത്രം; വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധനയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നിരസിച്ചു

ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും വിമാനക്കമ്പനികൾക്കാണ്. ഓണസമയത്ത് മറ്റുള്ള സമയത്തേക്കാൾ 9.77 ശതമാനം വർദ്ധനവു മാത്രമേയുള്ളൂ Written by –…

error: Content is protected !!