കരിപ്പൂരിൽ ജനുവരി 15 മുതൽ ആറു മാസത്തേക്ക് പകൽ സമയത്ത് വിമാനമില്ല; റൺവേ ഭാഗികമായി അടച്ചിടും

മലപ്പുറം: റൺവേ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികൾ അരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ആറു മാസത്തോളം കരിപ്പൂരിൽനിന്ന് പകൽ സമയത്ത് വിമാന സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ജനുവരി 15…

error: Content is protected !!