ഇക്കാനഗറിലെ ഭൂമിയിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവാദം ഹൈക്കോടതി തള്ളി

ഇക്കാനഗറിലെ ഭൂമിയിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവാദം ഹൈക്കോടതി തള്ളി.ദേവികുളം താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട കെഡിഎച്ച് വില്ലേജിലെ സർവേ നന്പർ 843ൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്നാർ…

error: Content is protected !!