75-ത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ SN ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ നടത്തി

കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.വക്കച്ചൻ വയലിൽ പതാക ഉയർത്തുകയും സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. എസ്എൻഡിപി യോഗം തൊടുപുഴ യൂണിയൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്…

ദേശീയ പതാക ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത്

ദേശീയപതാക ഒട്ടിച്ചുവെച്ച് ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് ആ സാദി ക അമ്യത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 13 മുതൽ…

error: Content is protected !!