അതിഥി തൊഴിലാളികളെ യൂണിയൻ തൊഴിലാളികൾ മർദിച്ചതായി പരാതി.

അടിമാലി : കടയിൽ ഗ്ലാസ് ഇറക്കുന്നതിനിടെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അടിമാലിയിലെ യൂണിയൻ തൊഴിലാളികൾ മർദിച്ചതായി പരാതി. ടൗണിലെ ഐ.എൻ.ടി.യു.സി. തൊഴിലാളികളാണ്…

error: Content is protected !!