50 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി യാഥാർഥ്യമാകുന്നു

തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത്‌ 50 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു. 17ന് പകൽ 11.30ന് തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി…

മൂന്നാം നൂറുദിന പരിപാടി ; ആർദ്രം മിഷനിൽ ജനകീയ 
ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ ; പരിശോധന, രോഗനിർണയം തുടങ്ങി എല്ലാ 
സേവനങ്ങളും വൈകിട്ടുവരെ

ആലപ്പുഴ എൽഡിഎഫ്‌ സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം 100 ദിന പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 207 കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളെ ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളാക്കും. 14.91 കോടി രൂപ…

error: Content is protected !!