വിജയനില്ലാതെ മോഹനയുടെ 
ആദ്യയാത്ര ജപ്പാനിലേക്ക്

കൊച്ചി > വിജയനില്ലാതെ ആദ്യ വിദേശയാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുകയാണ് മോഹന. കടവന്ത്ര ഗാന്ധിനഗർ ശ്രീ ബാലാജി കോഫി ഹൗസില്നിന്ന് ലോകസഞ്ചാരത്തിനിറങ്ങി പ്രശസ്തരായ കെ ആര്…

error: Content is protected !!