കാലിക്കറ്റിൽ ചുവപ്പുവസന്തം; കേരളവർമ്മയിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ്‌എഫ്‌ഐ, മഞ്ചേരി എൻഎസ്‌എസിൽ തുടർച്ചയായ 42 ‐ാം വർഷവും വിജയം

തൃശ്ശൂർ > കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്ക്‌ കീഴിൽ നടന്ന കോളേജ്‌ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്‌എഫ്‌ഐയ്‌ക്ക്‌ മിന്നുന്ന ജയം. തൃശ്ശൂർ ശ്രീകേരളവർമ്മയിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും…

error: Content is protected !!