പത്മനാഭന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത സ്വർണനാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

തിരുവനന്തപുരം > ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീപത്മനാഭന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത സ്വർണനാണയങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്‌. ചിങ്ങം ഒന്നായ ‌വ്യാഴം കിഴക്കേനടയിൽ ഭരണസമിതി അംഗം…

error: Content is protected !!