സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിൽ പുതിയ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കും

കാലടി > ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിൽ പുതിയ മൂന്ന് കോ‌ഴ്‌സു‌‌കൾ അടുത്ത അക്കാദമിക് വർഷം (2023– 24) മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന്…

error: Content is protected !!