ആട്ടവിളക്കണഞ്ഞ ഭഗ്നനൈഷധചരിതം – ശ്രീചിത്രൻ എം ജെ കലാമണ്ഡലം വാസുപ്പിഷാരടിയെ ഓർക്കുന്നു

കഥകളിയുടെ ധിഷണാത്മക താവഴിയിലെ രാജകുമാരൻ മുഴുവനാകാത്ത രംഗജീവിതത്തിന്റെ ബാഹുകപർവ്വം തീവ്രവേദനയോടെ അനുഭവിച്ച്  കാലത്തിന്റെ കോപ്പറയിൽ മറഞ്ഞു. സർഗാത്മകമായ വാശിയോടെ നേടിയെടുത്ത അരങ്ങ്…

error: Content is protected !!