പുതുപ്പള്ളി: കേരളത്തിലെ മീഡിയയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ആഹ്ലാദവും ആഘോഷവും എന്താണ്?… ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരൻ എഴുതുന്നു

ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരൻ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺ​ഗ്രസ് വിജയത്തിൽ കേരളത്തിലെ മീഡിയയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ആഹ്ലാദവും ആഘോഷവും എന്താണ്? എന്താണ് അവരുടെ താത്പര്യം? അച്ചടക്കത്തോടെ…

error: Content is protected !!