ഗജവീരനാണ്‌ വിജയ്‌, പാറുക്കുട്ടിയുടെ പൊന്നോമനയും

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 34 വർഷം അധ്യാപികയായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടി. തന്റെ വിദ്യാർഥികളെയാകെ സ്‌നേഹംകൊണ്ടും കരുതൽകൊണ്ടും പാറുക്കുട്ടി മിടുക്കരാക്കി.…

error: Content is protected !!