രാജുവിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായി, ശ്രീലക്ഷ്‌മി സുമംഗലിയായി

വർക്കല കതിർമണ്ഡപത്തിലേക്ക്‌ പോകുംമുമ്പ്‌ ശ്രീലക്ഷ്‌മി അച്ഛന്റെ കുഴിമാടത്തിനടുത്തെത്തി. നിറകണ്ണോടെ അൽപ്പനേരം നിന്നു. അച്ഛൻ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന്‌ മനസ്സിലുറപ്പിച്ച്‌ വിവാഹപ്പന്തലിലേക്ക്‌. വെള്ളി രാവിലെ…

error: Content is protected !!