ശ്രീനാരായണഗുരു സർവകലാശാല : 4 വർഷ ബിരുദം അടുത്തവർഷംമുതൽ

കൊല്ലം ശ്രീ നാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിൽ അടുത്ത അധ്യയനവർഷം മുതൽ നാലുവർഷ ബിരുദ പാഠ്യപദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനത്തിന് അക്കാദമിക്…

error: Content is protected !!