ശ്രീനാരായണപുരത്തേക്ക്‌ 
സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്‌

രാജാക്കാട് > കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയും നവ്യാനുഭൂതിയും പകർന്ന് ജലസമൃദ്ധമായ ശ്രീനാരായണപുരം ജലപാതം. കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി മുഖംമിനുക്കിയ ശ്രീനാരായണപുരം വിനോദസഞ്ചാര…

error: Content is protected !!