പുണർന്നുമായുന്ന മഴവില്ലുപോൽ ഒരു ഗാനം

മലയാളം കണ്ട മഹാഭാവഗായകന്റെ നാദവീചികൾക്കൊപ്പം ഇളമുറക്കാരിയുടെ പ്രണയാർദ്ര ശബ്ദം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര ഗാനലോകത്ത്‌ തിരിച്ചെത്തിയത്‌ സ്വപ്നതുല്യ മെലഡിക്കാല ഓർമ്മകൾ. ആരെങ്കിലും…

error: Content is protected !!