ഐ ടി ജീവനക്കാർക്കായുള്ള സാഹിത്യോത്സവം ‘സൃഷ്ടി 2022’ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം> ടെക്കികളുടെ ഇടയിലുള്ള മികച്ച എഴുത്തുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആയി കേരളത്തിലെ ഐ ടി ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ സംഘടനയായ പ്രതിധ്വനി നടത്തിവരുന്ന…

error: Content is protected !!