എസ്‌എസ്‌എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കി

തിരുവനന്തപുരം > മാർച്ചിൽ നടത്തിയ എസ്‌എസ്‌എൽസി, ടിഎച്ച്‌എസ്‌എൽസി, എച്ച്‌എസ്‌എൽസി, ജൂണിൽ നടത്തിയ എസ്‌എസ്‌എൽസി സേ എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി…

error: Content is protected !!