ഇടുക്കിയില്‍ വിമാനമിറങ്ങി; വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍ സത്രം എയർസ്ട്രിപ്പിലെ മൂന്നാംശ്രമം വിജയകരം

13 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എയർസ്ട്രിപ്പ് പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. Source link

error: Content is protected !!