പരിശോധന വിജയകരമായാൽ ചന്ദ്രയാൻ-3 ജൂലൈ 12 നും 19നും മധ്യേ വിക്ഷേപിക്കും- ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ

കൂടുതൽ ഇന്ധനം ചേർത്ത് ലാന്റിംഗ് ലെഗുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഊർജം കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ വലിയ സോളാർ പാനലുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് കൂടുതലായി സെൻസറുകളും…

error: Content is protected !!