ദേവാലയങ്ങളിൽ തൊഴുത് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പുതുപ്പള്ളിയുടെ പ്രതിനിധിയായി

തിരുവനന്തപുരം:  പുതുപ്പള്ളിയിൽ റെക്കോർഡ് വിജയം നേടിയ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎൽഎയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. നിയമസഭയിൽ രാവിലെ പത്തോടെ ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ.…

error: Content is protected !!