ചാണ്ടി ഉമ്മൻറെ ശമ്പളം 25000 രൂപ, സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ല, വീടില്ല ; ബാങ്ക് നിക്ഷേപം 15.9 ലക്ഷം, കടം 12 ലക്ഷം

Chandy Oommen’s Total Assets: 15,98,600 രൂപയാണ് നിക്ഷേപങ്ങളായി ആകെയുള്ളത്. കാനറബാങ്കിൽ തന്നെ ചാണ്ടി ഉമ്മന് 12,72,579 രൂപയുടെ കടവും ഉണ്ടെന്ന്…

error: Content is protected !!