യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ആലപ്പുഴ-ചെന്നൈ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് നേരത്തെ, കണ്ണൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ് വൈകും

കൊച്ചി: ട്രയിനുകൾക്ക് പുതിയ സമയം ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെ സമയത്തിൽ മാറ്റം. 22640 ആലപ്പുഴ…

error: Content is protected !!